Quality Control beeswax

بررسی کنترل کیفی موم زنبور عسل شامل بررسی خصوصیات ظاهری ، آنالیز ترکیبات و اندازه گیری باقیمانده سموم و یا ناخالصی هاست.آزمایشگاه مرجع در زمینه کنترل کیفیت موم زنبور عسل در شهر برمن آلمان آزمایشگاه ceralyse است ولی در ایران سازمان دام پزشکی متولی این امر است.

موم زنبور عسل به عنوان یک ماده طبیعی نباید مخلوط با هیچ ماده اضافه ای غیر از موم طبیعی باشد ، چه ماده مجاز و چه غیر مجاز.

خصوصیات ظاهری موم زنبور عسل خصوصیات شاخصی از قبیل رنگ ، بو ، بافت خاص و شکنندگی آن در حالت سرد است. آنالیز ترکیبات موم زنبور عسل به وسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی به طور کامل انجام پذیر است که در آن انواع ناخالصی احتمالی قابل شناسایی است. به طور کلی طبق استاندارد اروپا موم سالم زنبور عسل مطابق جدول زیر می باشد.

wax-criteria

که در آن عددصابونی شدن برای جلوگیری از تقلبات احتمالی و مخلوط کردن موم با پارافین یا دیگر ناخالصی هایی مثل آن استفاده می شود و نسبت استر به اسید نیز برای حرارت ندیدن بیش از اندازه موم اندازه گیری می شود در موم با کیفیت این نسبت کمتر از چهار بوده ولی در صورتی که موم  در حین مرحل تصفیه ، پالایش و آاج بیشتر از حد معمول حرارت ببیند این نسبت تغییر می کند.

برای افتراق موم طبیعی زنبور عسل از انواع دیگر موم های گیاهی و صنعتی و مصنوعی از جدول زیر و پارامترهای آن استفاده می شود .

different-wax-type

همچنین باقی مانده سموم و آفت کش ها که زنبورداران جهت درمان کنه یا سایر بیماری های زنبور عسل استفاده می کنند و یا برای جلوگیری از رشد پروانه موم خوار استفاده می شود مشکل بزرگی در کیفیت موم به حساب می آید چون برای مصارف دارویی و بهداشت و همچنین مصارف خوراکی مانند عسل این باقیمانده سموم اثرات مضری دارد اندازه گیری آنها در موم امکان پذیر است ولی امکان جداسازی آنها از موم وجود ندارد پس بهتر است که با استفاده درست زنبورداران از آفت کش ها و داروهای شیمیایی زنبور عسل از آلودگی موم با این مواد جلوگیری شود.

کنترل بار میکروبی موم نیز در آزمایشگاه باکتریولوژی انجام شده و موم از نظر آلودگی به عوامل بیماری زای زنبور عسل کنترل می شود . البته موارد فوق جهت اطلاع رسانی آورده شده و به علت هزینه های بالای این آزمایشات و نبود امکانات مناسب آزمایشگاهی و همچنین نبود بازرسی معنی دارتوسط دام پزشکی در ایران این موارد به طور دقیق کنترل نمی شود و متأسفانه این امر باعث ورود موم های بی کیفیت چینی به بازار ایران شده است.

به همین علت است که شناخت شخص تولیدکننده موم و کارگاه فرآوری موم زنبور عسل موضوع بسیار پراهمیتی است و تهیه موم با کیفیت فقط از منابع معتبر مقدور است.

Share this post on: